saysidon> traducteurs & traductrices
   

  Philippe FOREST  
     
   
   

Pour un autre roman japonais  
Yoshikichi Furui, Yűko Tsushima, Natsuki Ikezawa, Toshiyuki Horie, Pleins feux, 2005